Author Archives: Mariusz Szczepański

st. bryg. Adam Wilk powołany na stanowisko Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 11 września 2018 r. powierzył pełnienie obowiązków st. bryg. mgr. inż. Adamowi Wilkowi na stanowisku zastępcy śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

St. bryg. mgr inż. Adam Wilk jest absolwentem Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Uniwersytetu Opolskiego. Ukończył również studia podyplomowe „Zarządzanie Sytuacją Kryzysową” na Uniwersytecie Śląskim.

Po ukończeniu szkoły służbę pełnił w komendzie w Stalowej Woli, Tarnobrzegu, ZZSP Zakładów Azotowych „Azoty” Chorzów, a następnie w Bytomiu, gdzie zajmował kolejno stanowiska dowódcy sekcji, dowódcy kompanii, dowódcy zmiany, dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej, a od 2001r. zastępcy komendanta miejskiego PSP. 1 grudnia 2017 roku został powołany na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Będzinie.

Wielokrotnie brał udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, w tym w największej związanej z gaszeniem pożaru kompleksu leśnego w Kuźni Raciborskiej w 1992 roku. Dowodził między innymi akcjami: gaszenia pożaru Opery Śląskiej, zawalenia się budynku przy ul. Wesołej i wybuchu gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Energetyki w Bytomiu. W trakcie dotychczasowej służby był współorganizatorem i członkiem Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego w KM PSP w Bytomiu, pomysłodawcą i organizatorem Mistrzostw Śląska Strażaków PSP i OSP w Pływaniu, współorganizatorem XXXII Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym, współprowadzącym programu TVP3 Katowice „Raport z akcji”. Przez wiele lat pełnił także nieetatową funkcję rzecznika prasowego komendanta miejskiego PSP w Bytomiu.

Odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Medalem za Ofiarność i Odwagę.

Zdjęcie:Tomasz Banaczkowski, Przegląd Pożarniczy

st. bryg. Arkadiusz Biskup powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego PSP

4 września 2018 roku, wiceminister Jarosław Zieliński, w imieniu szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego, wręczył st. bryg. Arkadiuszowi Biskupowi akt powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas spotkania, w którym udział wziął również Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, wiceminister Jarosław Zieliński pogratulował awansu nowemu Zastępcy Komendanta oraz podkreślił wagę służby i odpowiedzialność, jaka będzie towarzyszyć objęciu nowego stanowiska.

Nowy zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej od listopada 2016 roku pełnił służbę na stanowisku zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Starszy brygadier Arkadiusz Biskup podczas swojej służby w PSP został odznaczony m.in. Złotym Medalem Zasługi dla Pożarnictwa, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, a w 2018 roku otrzymał Złoty Krzyż za zasługi dla WOPR-u.

źródło: MSWiA, zdjęcia: MSWiA

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie (42-300 Myszków, ul. Jana Pawła II nr 11, tel. 34 3131541 fax. 34 3131541,                          e-mail: pspmyszkow@katowice.kwpsp.gov.pl).
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: Pani Renata Białas (tel. 601501988, email: iod@katowice.kwpsp.gov.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust
  1 lit c, d i e RODO, w tym także w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego
  o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są adekwatnie do celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy oraz przepisów kancelaryjnych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Apel z okazji Dnia Strażaka

Międzynarodowy Dzień Strażaka
święto strażaków obchodzone 4 maja
w dniu wspomnienia w Kościele katolickim św. Floriana.
W naszym kraju od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto zawodowe
ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

14 maja w KP PSP w Myszkowie odbył się uroczysty apel z okazji „Dnia Strażaka”.

Wydarzenie rozpoczęło się meldunkiem o gotowości do rozpoczęcia uroczystości, który przyjął zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Arkadiusz Biskup.

Następnie zaproszonych gości powitał komendant powiatowy PSP bryg. Sergiusz Wiśniewski,
który przy okazji złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Strażaka wszystkim strażakom oraz ich rodzinom. W trakcie przemówienia komendant przypomniał także o Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zwrócił się również do druhów z jednostek OSP, dziękując za wspólną pracę na rzecz bezpieczeństwa.

W głównej części uroczystości wręczono odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, nominacje na wyższe stopnie aspiranckie i podoficerskie, medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Następnie odczytano list skierowany do uczestników uroczystości przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Joachima Brudzińskiego.

W dalszej kolejności odczytany został okolicznościowy list Pani Jadwigi Wiśniewskiej – posła do Parlamentu Europejskiego.
Na zakończenie głos zabrał wicewojewoda śląski Pan Mariusz Trepka, który w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim strażakom za służbę ojczyźnie i ratowanie ludzkiego życia i mienia.
Podziękowania wszystkim strażakom za ich służbę złożyli również goście uczestniczący w uroczystościach.
Uroczystość uświetnił występem zespół estradowy ESKADRA oraz Dziecięca Drużyna Pożarnicza z OSP Smudzówka wraz z opiekunami, którzy przybyli na nasze święto.

W uroczystości udział wzięli między innymi:

 •  Mariusz Trepka – wicewojewoda śląski,
 • st. bryg. Arkadiusz Biskup – zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 • Urszula Bauer – śląski Kurator Oświaty,
 • Andrzej Jastrzębski – przewodniczący rady powiatu,
 • Krystyna Jasińska – radna sejmiku województwa śląskiego,\mł. bryg. Piotr Placek – komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie,
 • mł. insp. Jacek Kurdybelski – komendant powiatowy policji w Myszkowie,
 • przedstawiciele władz samorządowych
 • komendanci powiatowi i miejscy PSP z ościennych powiatów i miast,
 • Przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa – koło nr 9 w Myszkowie wraz z Romanem  Szłapą – prezesem ZW ZEiRRP RP w Katowicach,
 • przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Myszkowie,
 • właściciele, dyrektorzy i prezesi firm oraz instytucji współdziałających z KP PSP w Myszkowie.