Bezpieczeństwo uczestników obozów harcerskich

W dniu 26.06.2018 funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w
Myszkowie przeprowadzili w Harcerskim Ośrodku Wodnym w Poraju ul.
Wojska Polskiego 69 czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie spełnienia
wymagań określonych w przepisach przeciwpożarowych. Celem kontroli było
podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wypoczywających na terenie
ośrodka. W dniach 26.06.2018 i 12.07. 2018 roku funkcjonariusze Komendy
przeprowadzili wizytacje w/w obiektu. W trakcie spotkania przeprowadzono
pogadanki na temat bezpieczeństwa uczestników biorących udział w obozie.
Podczas wizytacji zapoznano kadrę, jak również harcerzy ze sposobami
postępowania podczas możliwych zagrożeń mogących wystąpić w trakcie
trwania obozu – ze szczególnym uwzględnieniem gwałtownych burz,
wyładowań atmosferycznych, obfitych opadów deszczu i gradu, silnych
porywów wiatru oraz pożarów. Sprawdzono oznakowanie dróg dojazdowych
oraz miejsca wyznaczone do ewakuacji. Komendanci obozu i kadra zostali
przeszkoleni z zakresu użytkowania radiotelefonów nasobnych w Krajowej
Sieci Współpracy z Harcerzami, omówiono zasady prowadzenia korespondencji
radiowej oraz zasady obiegu informacji przy pomocy łączności telefonicznej.
W wizytacji oraz pogadankach z harcerzami uczestniczyli również
przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie, Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Nadleśnictwa Złoty Potok, Kuratorium
Oświaty Delegatura w Częstochowie.