Sekcja Finansów

Sekcja Finansów

mł.kpt. mgr Sylwia ŚLĘZAK

sekc.  mgr Klaudia WALO

Do zadań Sekcji Finansów należy:

1) sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Powiatowego nad gospodarką finansową;
2) prowadzenie rachunkowości Komendy Powiatowej;
3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy Powiatowej,
b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Komendę Powiatową,
c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d) zapewnieniu terminowego ściągania należności;

4) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy Powiatowej;
5) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
6) nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy Powiatowej;
7) prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
8) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Powiatowego;
9) prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Powiatowej;
10) ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Powiatowej;
11) realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla Komendy Powiatowej;
12) prowadzenie obsługi mieszkaniowej i socjalnej emerytów Komendy Powiatowej.