Komunikat dotyczący szkolenia OSP

KOMUNIKAT

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie do Zarządów Oddziałów: Miejskiego, Miejsko-Gminnych i Gminnych ZOSP RP powiatu myszkowskiego.

Zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez komendantów gminnych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie informuje, że w dniu 15 lutego (piątek) br. o godzinie 1630 planowane jest rozpoczęcie kursu „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z wykorzystaniem Serwisu Platformy Edukacyjnej”.

Celem szkolenia jest przygotowanie członków Ochotniczych Straży Pożarnych do:

 • nabycia wiedzy i umiejętności przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, w tym gaśniczych, właściwych dla rot w zastępie w ramach wyposażenia własnego jednostki OSP;
 • sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych określonych w treściach programu szkolenia;
 • sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych podczas powodzi;
 • prowadzenia łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej;
 • kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczych.

 

Spotkanie rozpoczynające szkolenie w trakcie którego każdy z kursantów zaloguje się do systemu e-learningu, odbędzie się w budynku KP PSP przy ulicy Jana Pawła II nr 11 w sali szkoleniowej nr 10 I piętro.

 

Warunki przyjęcia na szkolenie:

 1. Ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat (ksero dowodu osobistego);
 2. Wykształcenie co najmniej podstawowe (system ośmioklasowy) lub gimnazjalne (ksero świadectwa szkolnego);
 3. Zaświadczenia lekarskiego orzekające zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie ważne na czas szkolenia,
 4. Orzeczenia komisji lekarskiej lub zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego okresowe badanie lekarskie, aktualne na czas trwania szkolenia*,
 5. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ważne na czas szkolenia,
 6. Karty szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy*.
 7. Skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy (zgodne z wzorem przesłanym, jako załącznik lub pobrane na stronie komendy).

Termin składania dokumentów do dnia 14.02.2019r.

 

Liczba przyjętych na szkolenie ograniczona, decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Dokumenty dostarczone po terminie lub niekompletne nie będą uwzględniane do zakwalifikowania się w szkoleniu.

 

Kontakt w sprawie kursu:   kpt. mgr inż. Mateusz Nocuń  tel. 34 3131541 w. 167