Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Część zamieszczonych na stronie publikacji w formie PDF nie jest dostępna cyfrowo.
 • 2. Zdjęcia i grafiki na stronie nie posiadają tekstu alternatywnego.
 • 3. Pliki wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej.
 • 4. Część plików nie jest dostępna cyfrowo.
 • 5. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • 6. Niektóre elementy tekstowe są przedstawione w formie grafiki.
 • 7. Formularze kontaktowe mogą być niedostępne istnieje alternatywna komunikacja poprzez adres mail
 • 8. Obsługa strony z użyciem urządzeń mobilnych może być utrudniona.
 • 9. Część nawigacji strony może opierać się tylko na elementach wizualnych.

Wyłączenia

 • 1. Treści, które nie zostały wytworzone przez KP PSP w Myszkowie.
 • 2. Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • 3. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.
 • 4. Mapy są wyłączone z obowiązku dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mł. kpt. mgr inż. Mateusz Ociepka.
 • E-mail: prewencja@myszkow.kppsp.gov.pl
 • Telefon: 34 313 15 41

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie
 • Adres: ul. Jana Pawła II 11, 42-300 Myszków
 • E-mail: pspmyszkow@katowice.kwpsp.gov.pl
 • Telefon: 34 313 15 41

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Otoczenie i wejście do budynku
Do budynków Komendy Powiatowej PSP w Myszkowie możliwy jest dojazd ulicą Jana Pawła II, Strażacką i Pożarową. Teren komendy stanowi kompleks budynków przy, którym zlokalizowany jest parking zewnętrzny dostępny dla interesantów. Wejście do budynku Komendy Powiatowej PSP w Myszkowie znajduje się od ulicy Jana Pawła II.


Toalety
Brak udogodnień.
Brak toalety z przewijakiem.


Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Brak udogodnień.


Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Brak udogodnień.


Wchodzenie z psem przewodnikiem
Jest dozwolone.


Udogodnienia dla osób starszych
Brak udogodnień.


Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Brak udogodnień.