Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

Pracownicy pełniący służbę na Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego:

• Zmiana I

  • kpt. Michał Żywiołek – Dyżurny Operacyjny
  • mł. asp.  Łukasz Koral – Dyspozytor

• Zmiana II

  • st. kpt. Paweł Adamus – Dyżurny Operacyjny
  • ogn. Łukasz Szóstak – Dyżurny Stanowiska Kierowania

• Zmiana III

  • mł. asp. Adam Szymański – Dyżurny Stanowiska Kierowania
  • mł. ogn. Wojciech Kubiec – Dyspozytor

Organizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego zwane w skrócie SKKP powołane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie realizuje zadania w zakresie zintegrowanego systemu działalności operacyjnej jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz innych jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu myszkowskiego.
SKKP w Myszkowie funkcjonuje w sieci stanowisk kierowania PSP w woj. śląskim. Nadrzędnym stanowiskiem kierowania dla SKKP w Myszkowie jest Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa w Katowicach w skrócie WSKR.
Służbę w SKKP pełnią strażacy PSP w systemie zmianowym 24/48. Rozkład służby: 24/48 – 24 godzin służby rozpoczynającej się o godzinie 8:00 i trwającej do godziny 8:00 dnia następnego, po której następuje 48 godziny czasu wolnego od służby.
Minimalną obsadę w siedzibie SKKP w Myszkowie stanowią 2 osoby (Dyżurny Operacyjny i Dyspozytor).
Służba pełniona jest w wydzielonych, zabezpieczonych i wyposażonych w środki techniczne pomieszczeniach.

Zasady funkcjonowania SKKP

SKKP realizuje zadania na obszarze chronionym Komendy Powiatowej PSP w Myszkowie.
Do podstawowych zadań SKKP należy:
– przyjmowanie zgłoszeń o zagrożeniach i dysponowanie siłami i środkami jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz innych służb do akcji ratowniczych na obszarze chronionym,
– koordynacja działań ratowniczych na obszarze chronionym w zakresie czynności operacyjnych wynikających z podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
– przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie meldunków o udziale jednostek ochrony przeciwpożarowej w likwidacji skutków pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof technicznych, chemicznych, ekologicznych i innych zdarzeń oraz przekazywanie tych informacji do WSKR,
– dokonywanie bieżącej oceny sytuacji powiatu w zakresie występujących pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz jego operacyjnego zabezpieczenia,
– przyjmowanie i rejestrowanie bieżących meldunków o stanie sił i środków PSP oraz jednostek wchodzących w skład KSRG i przekazywanie tych informacji do WSKR,
– współdziałanie z innymi instytucjami powiatowymi w podejmowaniu decyzji zwalczania zaistniałych pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz likwidacji skutków ich występowania,
– dysponowanie siłami i środkami PSP, jednostek wchodzących w skład KSRG oraz innych jednostek na terenie powiatu wg ustalonych zasad dysponowania,
– prowadzenie ewidencji wojewódzkich specjalistów oraz dysponowanie nimi wg odrębnych ustaleń,
– powiadamianie przełożonych oraz władz powiatu o zagrożeniach występujących na terenie powiatu,
– prowadzenie komputerowych baz danych,
– prowadzenie i aktualizacja dokumentacji SKKP,
– obsługa urządzeń monitoringu pożarowego,
– utrzymywanie stałej łączności z WSKR w Katowicach oraz prowadzenie ciągłego nasłuchu na częstotliwości kanału Krajowej Sieci Współdziałania.