Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza

Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej

st. kpt. inż. Mariusz SZCZEPAŃSKI

Telefon: 0-34 313 15 41 wew. 166

e-mail: jrg@myszkow.kppsp.gov.pl

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej

st.kpt. mgr inż. Michał GÓRECKI

Telefon: 0-34 313 15 41 wew. 166

e-mail: jrg@myszkow.kppsp.gov.pl

Do zadań Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej należy:

W zakresie działania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej:

1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
2) dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z         prowadzonych działań ratowniczych;
3) wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,   gdy działaniami kierują inne służby;
4) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczo – gaśniczych w obszarze chronionym oraz w   ramach odwodów operacyjnych;
5) przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze   chronionym;
6) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
7) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
8) realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;
9) prowadzenie doskonalenia zawodowego;
10) udział w aktualizacji :

a) stanu gotowości operacyjnej,
b) procedur ratowniczych,
c) dokumentacji operacyjnej;

11) udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
12) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno
-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
13) obsługa transportowa komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej;
14) wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych
samochodów i sprzętu silnikowego.
15) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej Komendy
Powiatowej przez rzecznika prasowego;
16) planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby KSRG i OSP na obszarze powiatu.